Prognoser utifrån befolkningsregister räcker inte

– stora grupper av asylsökande riskerar att försvinna i planeringsunderlagen

Politiker och tjänstemän i Sveriges 290 kommuner befinner sig sedan sommaren i en exceptionell situation med anledning av det stora antalet människor som söker asyl i Sverige. Detta påverkar radikalt planeringsförutsättningar och resursallokering inom bl.a. skola och socialtjänst. En fråga som dyker upp i sammanhanget är om befintliga befolkningsprognoser därför bör uppdateras under innevarande prognosår. Behovet kan verka uppenbart, men frågan är hur det görs på ett bra sätt. I det följande försöker vi reda ut tre aspekter som medför osäkerhet i befolkningsprognoserna i samband med en omfattande flyktingmottagning.

Osäkerhet #1 – Stora skillnader mellan antalet folkbokförda och faktiskt antal människor i en kommun
Modeller för befolkningsprognoser utgår vanligtvis från Skatteverkets folkbokföringsregister. I en situation med omfattande flyktingmottagande i många av Sveriges kommuner och långa handläggningstider för asylprövning kan det ta upp till ett par år innan beslut fattas om uppehållstillstånd och eventuell folkbokföring i en kommun är möjlig. Under den tiden är asylsökande osynliga i de databaser som brukar användas för befolkningsprognoser. Detta leder i sin tur till att dimensionering av framför allt grundskola riskerar att bygga på prognoser som visar ett för litet antal barn i skolålder.

Osäkerhet #2 – Det är oklart var asylsökande idag kommer att befinna sig om ett år eller fem
En annan omständighet som skapar betydande osäkerhet är den rörlighet som kan antas finnas hos asylsökande, både på kort och lång sikt. Vi bör räkna med betydande omflyttningar mellan såväl kommuner som länder. Det är också svårt att förutse hur omfattande en återflyttning till ett hemland kommer att bli eller när den kan bli aktuell. Lagförändringen gällande tillfälliga uppehållstillstånd kommer sannolikt också att få konsekvenser, om än svåra att förutse. Således är viktigt för många kommuner att arbeta med flera scenarios vid befolkningsprognoser.

Osäkerhet #3 – Migrationsverkets prognoser gäller riket som helhet – inte enskilda kommuner
DN publicerade nyligen en artikel där det framgår att SCB – på regeringens uppdrag – har genomfört en ny beräkning avseende flyktingmottagningens betydelse för befolkningsutvecklingen i Sverige. I artikeln anges bl.a. att Sveriges folkmängd förväntas uppgå till nästan 10 177 000 år 2017, vilket motsvarar en ökning med cirka 123 000 personer jämfört med SCB:s prognos från i våras. SCB:s prognoser vilar i sin tur bl.a. på prognoser avseende beviljade uppehållstillstånd från Migrationsverket. Migrationsverket gör dock inga prognoser avseende flyktingsmottagandets fördelning mellan landets kommuner. Det är upp till enskilda kommuner att bilda sig en uppfattning om hur många flyktingar som kan förväntas till den egna kommunen. En utgångspunkt är dock Migrationsverkets riksprognoser samt förekommande överenskommelser och fördelningskvoter. Den säkraste informationskällan – åtminstone på kort sikt – torde dock vara de olika verksamheter i kommunen som vardagligen möter gruppen asylsökande.

Så – vad är då ett bra sätt att möta denna osäkerhet i planeringsunderlagen? Eftersom det finns en betydande diskrepans mellan folkbokföringsregistret och det faktiska antalet människor i en kommun, torde en delårsuppdatering utifrån befolkningsregistret vara ganska meningslös. Vi föreslår istället att befolkningsprognoser även fortsättningsvis genomförs på årlig basis, men att prognosen kontinuerligt kompletteras med aktuell information om hur många asylsökande i olika åldrar som faktiskt finns i en kommun.

Följande diagram visar hur ett sådant förfarande skulle kunna se ut för hela Sverige. Av diagrammet framgår dels Statisticons registerbaserade prognos för år 2015, dels hur många asylsökande ensamkommande barn respektive övriga asylsökande som kan förväntas under år 2015. Detta baseras på aktuella data från Migrationsverket avseende inkomna asylansökningar per den första december 2015. Den åldersmässiga fördelningen avseende asylansökningar från barnfamiljer och övriga vuxna är baserad på åldersfördelningen hos utrikes inflyttare år 2014.

Dec2015
Det totala antalet asylsökande ensamkommande barn antas i diagrammet ovan uppgå till 35 000 för helåret 2015. Detta är Statisticons uppskattning utifrån Migrationsverkets statistik som anger 32 180 inkomna ansökningar om asyl rörande ensamkommande barn per den 1 december 2015. Det totala antalet ansökningar om asyl rörande barnfamiljer och övriga vuxna antas i diagrammet ovan uppgå till 150 000. Även detta är en uppskattning baserad på Migrationsverkets statistik per den 1 december 2015 som visar att drygt 117 000 ansökningar om asyl rör barnfamiljer och övriga vuxna.

Även om antalet asylsökande per åldersklass kan förefalla vara relativt litet i förhållande till den befintliga och folkbokförda befolkningen, torde flyktingsmottagningen ändå vara en utmaning i många av Sveriges kommuner. Inom skolverksamheten kommer det till exempel att finnas ett behov av förhållandevis snabbt kunna skala upp och ned både lärarresurser och lokaler. Det kan råda en betydande osäkerhet i vilken utsträckning de asylsökande barnen blir kvar i kommunen.

Vi hoppas att vi med detta inlägg har kunnat klargöra några viktiga aspekter rörande flyktingsmottagning i samband med framtagning och tolkning av befolkningsprognoser samt visat på en möjlig ansats för att hantera utmaningen i form av scenarios. Har du frågor eller funderingar kring detta är du välkommen att höra av dig till oss.

Mats Forsberg, VD

Tio nyanser av Sverige

– en socioekonomisk resa i nya landskap

Situationen i landets kommuner är föremål för en kontinuerlig debatt och diskussion. Regionalpolitiska utredningar genomförs och viktiga beslut kommer att fattas som har bäring på det kommunala Sverige. Det talas om skillnaden mellan stad och land, urbanisering och avfolkning, rika och fattiga kommuner. Öppna jämförelser och rankinglistor används flitigt – med risk för att vi inte ser skogen för alla träd. Samtidigt är förenklingar nödvändiga för att vi ska kunna förstå verkligheten. Kan man på något sätt sammanfatta det socioekonomiska läget i Sveriges kommuner? Skulle vi rent av kunna visualisera en bild av det socioekonomiska läget i Sverige? Vi har gjort ett försök.

Baserat på tio variabler avseende befolkningens socioekonomiska egenskaper i kommunerna har vi tagit fram en modell som skapar kluster av kommuner med gemensamma egenskaper i termer av befolkningsstruktur, inkomst, utbildning, arbetslöshet och ohälsa. Se not sist i inlägget för en mer detaljerad beskrivning av metoden.

Resultatet blev en ny karta över Sverige. Geografiska landskap har ersatts av socioekonomiska landskap som samlar kommuner med likartade socioekonomiska egenskaper, oavsett var de finns geografiskt. Vi använder själva underlaget för att kunna bistå kommuner med bättre beslutsunderlag i samband med bl.a. befolkningsprognoser och omvärldsanalyser. Intresset för landskapet har varit så stort att vi nu väljer att publicera arbetet.

I det följande kommer vi att genomföra en resa genom Sverige (se den zoomningsbara kartan nedan). Vi börjar resan i den del av Sverige vi kan kalla det lila landskapet. Här hittar vi 32 kommuner som tillsammans utgör 11 procent av landets hela befolkning. I det här landskapet har invånarna en hög högutbildningsnivå, ett arbete med hög inkomst och en låg ohälsa. I landskapet finns många barnfamiljer och därmed en stark återväxt av nya generationer. Exempel på kommuner vi hittar här är Lomma, Sollentuna, Partille, Vellinge, Danderyd och Mölndal. Flertalet ligger på pendlingsavstånd till någon av våra tre storstäder Stockholm, Malmö eller Göteborg.

Resan fortsätter till det orange landskapet. Här återfinns 50 kommuner med tillsammans 54 procent av landets befolkning. Här hittar vi de tre storstäderna och kommuner med universitet och högskolor. Vi hittar också traditionellt starka industristäder. Landskapet kan sägas representera ett mångfaldens Sverige och gruppen kommuner är heterogen i många socioekonomiska avseenden. Även i det här landskapet finns en hög utbildningsnivå, höga inkomster och låga ohälsotal. Det finns en generationsåterväxt och en förhållandevis hög andel av befolkningen är född utanför EU/EFTA-området.

Nästa stopp gör vi i det gröna landskapet. Här hittar vi 72 kommuner med motsvarande 16 procent av landets befolkning. Många av Sveriges turistorter som Åre, Tjörn, Sotenäs, Leksand och Strömstad finns här. Inkomstnivåerna är förhållandevis höga, andelen förvärvsarbetande är hög och andelen invånare med ekonomiskt bistånd är låg. En väsentlig skillnad jämfört med föregående landskap är att vi i dessa kommuner hittar en åldrande befolkningsstruktur med en lägre generationsåterväxt.

Vårt näst sista stopp på resan gör vi i det blå landskapet. Här påträffar vi 13 procent av landets befolkning i 71 kommuner. Befolkningen i dessa kommuner har en lägre utbildningsnivå, en högre arbetslöshet och en lägre inkomstnivå. Även här noteras en åldrande befolkningsstruktur. Exempel på kommuner är Katrineholm, Lessebo, Hässleholm, Härnösand, Kristinehamn och Munkedal.

Till sist kommer vi fram till det gula landskapet. Här hittar vi 65 kommuner med 6 procent av landets befolkning. Kännetecknande för dessa kommuner är framför allt en starkt åldrande befolkningsstruktur, låg generationsåterväxt samt låga inkomst- och utbildningsnivåer. Simrishamn, Mellerud, Vansbro, Valdemarsvik, Storuman och Rättvik är några exempel – det vill säga kommuner som vi återigen hittar lite varstans på vår vanliga geografiska karta.

Geografiskt definierade landskap är svåra att rita om. Det socioekonomiska landskapet som vi har beskrivit i detta inlägg är dock ett resultat av beslut och handlingar. Därför kan vi också – om vi tycker att det behövs och vi vill – med gemensamma beslut och handlingar rita om landskapet. Det handlar om politisk vilja och kommunal solidaritet.

Vår förhoppning är att detta sätt att betrakta Sverige och att förhålla sig till de många olika nyanserade aspekterna av livet i en kommun kan vara en utgångspunkt för hur vi målsätter och planerar för kommunal och regional utveckling. Dels bör landskapet kunna utgöra en bas för nationella beslut om t.ex. strukturinvesteringar eller utjämningssystem. Dels bör landskapet kunna bidra till en nykter självbild som bör finnas på kommunal nivå.

TioNyanserAvSverigeMedCirkel

Not: Vi hoppas att detta sätt att beskriva Sverige kan inspirera till fortsatt användning av mer avancerade statistiska metoder för att beskriva och förstå vår samtid. Inte minst i samband utvecklingen av öppna jämförelser. Vi har i analysen använt följande variabler: Andelen öppet arbetslösa i åldern 20-64 år, andelen invånare med ekonomiskt bistånd, antalet sjukdagar per invånare, andelen förvärvsarbetande i åldern 20-64 år, nettoinkomst 20 år+ (median), andelen invånare med eftergymnasial utbildning, andelen elever behöriga till gymnasieskola, andelen invånare födda utanför EU/EFTA samt antalet unga (0-19 år) respektive gamla (65 år +) i förhållande till befolkning i arbetsför ålder (20-64 år). Uppgifterna avser år 2012 och är hämtade från officiella datakällor. Vi kommer inom kort att uppdatera med senare års data. Metoden vi har använt heter random forest.
Not2: Grafiska layouten på bilden uppdateras 20160526.

Mats Forsberg, VD

Sverige utan utrikes inflyttning

– en situation med färre unga och fler äldre

För ett par veckor sedan publicerade många dagstidningar en nyhet från TT som utgick från en rapport från EU-kommissionen. Det framgick bl.a. att det om 30 år kommer att gå två yrkesverksamma på varje pensionär i Europa, motsvarande en fördubbling av den demografiska försörjningsbördan. I höst ska EU komma med rekommendationer till EU-ländernas regeringar om hur situationen med den åldrande befolkningen ska tacklas.

Av nyheten framgick vidare att situationen i Sverige är förhållandevis gynnsam med ett högt arbetskraftsdeltagande, en hög pensionsålder samt en relativt stor invandring. I detta inlägg gör vi ett försök att visa hur stor betydelse utrikes inflyttning har för utvecklingen av Sveriges folkmängd. Utgångspunkten är de kommunvisa befolkningsprognoser som vi presenterat i tidigare inlägg. Vi ändrar dock antagandet om inflyttning för varje kommun där vi istället beräknar antalet inflyttade under prognosperioden utifrån den historiska inflyttartrenden exklusive utrikes inflyttning – dvs. vi baserar vår trendframskrivning av antalet inflyttare på enbart den inrikes inflyttning som har skett till kommunerna under de senaste åren. Detta är givetvis ett extremt och högst orealistiskt scenario med förenklade antaganden, men ger en bild av vilken betydelse utrikes inflyttning har. Observera att vi med utrikes inflyttare avser varje person som flyttar till Sverige oavsett orsak och bakgrund.

Av diagrammet nedan framgår dels hur folkmängden i varje svenskt län förväntas utvecklas procentuellt mellan åren 2014 och 2024 enligt vår huvudprognos (gröna staplar till höger), dels hur motsvarande utveckling skulle se ut om utrikes inflyttning upphörde helt (orange staplar till vänster).

BefolkningEjUtrikes2

För det första kan vi konstatera att Sverige som helhet landar på en folkökning år 2024 motsvarande en procent i scenariot utan utrikes inflyttning istället för huvudprognosens 12 procent. Detta kan verka förvånande med tanke på att vi som befolkning har ett för lågt barnafödande för att upprätthålla folkmängden. Förklaringen till att vi trots detta ser en ökning av folkmängden under de kommande tio åren är befolkningens åldersstruktur. Under prognosperioden kommer det att födas ett stort antal barn på grund av att den barnafödande generationen – 90-talisterna – är relativt stor. Samtidigt är den generation som förväntas gå ur tiden relativt liten, nämligen 30-talisterna.

Ser vi till enskilda län i Sverige framgår dock stora skillnader. Hälften av länen förväntas i scenariot uppleva en minskad folkmängd. I Norrbotten, Värmland och Jämtland skulle folkminskningen bli som störst, motsvarande mellan fem och sju procent. I länen Stockholm, Uppsala och Halland skulle folkmängden öka som mest, motsvarande tre till fem procent, trots utebliven utrikes inflyttning.

I tabellen nedan och på månadens karta framgår motsvarande scenario för enskilda kommuner. I Uppvidinge, Järfälla, Sundbyberg och Vingåker observeras den största nettoeffekten av utebliven invandring under prognosperioden, motsvarande mellan 25 och 40 procentenheter mindre folkmängd. I Uppvidinge förväntas folkmängden öka med 8 procent fram till år 2024 i vår huvudprognos. I scenariot utan utrikes inflyttningen förväntas istället en minskning motsvarande 32 procent under samma tidsperiod. I Sundbyberg ökar folkmängden med 21 procent i scenariot istället för med 47 procent i huvudprognosen.

Om vi istället för en prognoshorisont på 10 år hade tittat ytterligare 10 eller 20 år fram i tiden, skulle vi med ett fortsatt antagande om utebliven utrikes inflyttning sannolikt kunnat konstatera en väsentligt minskad folkmängd i landet som helhet och i flertalet av landets län. Vi skulle också observera lika alarmerande försörjningskvoter i Sverige som EU-kommissionen befarar för flertalet länder i Europa. Utrikes inflyttare representerar nämligen i huvudsak yngre ålderskategorier och utgör därmed det tillskott en åldrande befolkningsstruktur behöver. Kanske blir det så att vi inom kort kommer att uppleva en kraftig konkurrens om såväl utom- som inomeuropeiska flyttare i yngre åldrar?

KommunFolkmängd 2014Folkmängd 2024Förändring 2014 - 2024Folkmängd utan utrikes inflyttning 2024 Förändring utan utrikes inflyttning 2014 - 2024
Uppvidinge922299818%6313-32%
Ljusnarsberg49134151-16%3530-28%
Sorsele25652321-10%1858-28%
Hagfors1192110949-8%8916-25%
Storfors41063717-9%3145-23%
Filipstad1061310511-1%8131-23%
Laxå56645216-8%4358-23%
Haparanda97769367-4%7637-22%
Hultsfred1373813091-5%11054-20%
Åsele28382538-11%2288-19%
Vilhelmina68486211-9%5530-19%
Malå31152810-10%2547-18%
Strömsund1187311584-2%9710-18%
Dorotea27572543-8%2264-18%
Högsby57825493-5%4757-18%
Torsby1199211344-5%9972-17%
Bräcke64635772-11%5375-17%
Årjäng980499451%8187-16%
Härjedalen102249832-4%8544-16%
Överkalix34093137-8%2854-16%
Eda84538385-1%7121-16%
Boden27887302058%23531-16%
Bengtsfors95568844-7%8078-15%
Hylte102789697-6%8704-15%
Valdemarsvik76577313-4%6510-15%
Övertorneå47114480-5%4007-15%
Arjeplog29072610-10%2474-15%
Vingåker8919983310%7595-15%
Norberg57195620-2%4872-15%
Berg70676662-6%6027-15%
Lindesberg23269243535%19848-15%
Skinnskatteberg44344065-8%3789-15%
Flen1624215294-6%13892-14%
Borgholm1068110015-6%9145-14%
Ånge94848897-6%8125-14%
Sävsjö111001222510%9549-14%
Säffle1533414783-4%13228-14%
Söderhamn2545624965-2%21962-14%
Gällivare18231183881%15741-14%
Hällefors69366281-9%5997-14%
Älvsbyn81718013-2%7066-14%
Jokkmokk508651541%4404-13%
Hofors94319171-3%8188-13%
Lessebo825689148%7192-13%
Kramfors1843517882-3%16112-13%
Svenljunga1036510099-3%9063-13%
Karlsborg678669452%5948-12%
Kiruna232412603512%20384-12%
Norsjö418041890%3671-12%
Tingsryd12198125503%10716-12%
Pajala63035794-8%5572-12%
Ljusdal18949192982%16769-12%
Malung-Sälen99699402-6%8825-11%
Färgelanda650267985%5762-11%
Mellerud89368496-5%7919-11%
Sollefteå1977619501-1%17536-11%
Gullspång52404809-8%4649-11%
Danderyd32295350028%28670-11%
Grums895891282%8021-10%
Lysekil1429913958-2%12850-10%
Älmhult159081780712%14321-10%
Tranemo11640118652%10494-10%
Töreboda907292732%8181-10%
Älvdalen70526797-4%6359-10%
Storuman59555567-7%5373-10%
Simrishamn1890518494-2%17071-10%
Ockelbo57655648-2%5208-10%
Kalix1630715263-6%14762-9%
Degerfors95319405-1%8630-9%
Askersund1111910561-5%10072-9%
Nordanstig949399385%8599-9%
Dals-Ed47644694-1%4316-9%
Munkfors36563523-4%3313-9%
Bjurholm245125173%2227-9%
Ragunda54405298-3%4946-9%
Surahammar99189106-8%9044-9%
Vindeln53835242-3%4910-9%
Vansbro66946386-5%6113-9%
Lycksele1220811933-2%11152-9%
Mönsterås13057134243%11928-9%
Sunne13099131570%11969-9%
Ronneby28221301477%25786-9%
Nordmaling70856713-5%6474-9%
Hedemora15085159536%13851-8%
Vimmerby15297156212%14055-8%
Arvika25771264072%23712-8%
Vetlanda26647277414%24531-8%
Gislaved2873728160-2%26458-8%
Skellefteå72024766606%66512-8%
Tjörn1513514519-4%14007-7%
Båstad14419150474%13344-7%
Timrå18025182251%16751-7%
Gnosjö950995320%8847-7%
Munkedal10243102490%9548-7%
Sotenäs89318655-3%8326-7%
Ovanåker11432119935%10668-7%
Ödeshög52405126-2%4890-7%
Härnösand24755247990%23139-7%
Avesta22022236017%20588-7%
Robertsfors672467480%6302-6%
Oskarshamn26301275035%24679-6%
Forshaga11379113760%10683-6%
Västervik3592035609-1%33817-6%
Kinda979597930%9225-6%
Åmål1232612153-1%11620-6%
Ydre366037884%3453-6%
Rättvik1074810615-1%10148-6%
Arvidsjaur648464870%6126-6%
Ludvika26030269904%24671-5%
Gagnef10024101081%9501-5%
Mora20006201931%18963-5%
Klippan16733171222%15878-5%
Bollnäs26394275674%25058-5%
Hudiksvall36924386975%35089-5%
Torsås6925763310%6590-5%
Vadstena739376534%7043-5%
Grästorp563056350%5363-5%
Vänersborg37890390423%36114-5%
Kungsör826983231%7883-5%
Emmaboda900996447%8596-5%
Tidaholm12617126380%12041-5%
Herrljunga937697033%8949-5%
Olofström13031135724%12439-5%
Aneby642665252%6136-5%
Kristinehamn24114252995%23045-4%
Sala21925223522%21056-4%
Örkelljunga9733104587%9350-4%
Leksand15252157743%14661-4%
Tanum12346124951%11868-4%
Vaxholm11329116773%10913-4%
Älvkarleby916997206%8836-4%
Ljungby27522297848%26534-4%
Orust15054151761%14516-4%
Orsa681272186%6569-4%
Värnamo33334358938%32175-3%
Nora10352106082%10003-3%
Svalöv13460141745%13010-3%
Finspång211502535020%20452-3%
Fagersta13133134923%12723-3%
Mariestad2392123692-1%23175-3%
Mark33887354325%32831-3%
Sundsvall973381038297%94393-3%
Skara18747200997%18190-3%
Alvesta195032226914%18958-3%
Heby13490143046%13137-3%
Markaryd95491101115%9300-3%
Lidingö454655022110%44320-3%
Östhammar21374217062%20860-2%
Boxholm532254262%5198-2%
Götene13080131571%12787-2%
Vellinge34110362906%33372-2%
Hjo888592614%8712-2%
Karlskrona64348686347%63125-2%
Salem16140165332%15853-2%
Gotland57255598535%56240-2%
Vännäs861691236%8466-2%
Nässjö299073407514%29393-2%
Hässleholm50565550439%49705-2%
Östra Göinge138641577614%13648-2%
Burlöv172111925512%16945-2%
Eksjö165981859812%16346-2%
Ulricehamn23244248027%22899-1%
Hallsberg15315162366%15090-1%
Trollhättan569296563115%56174-1%
Ängelholm40229434188%39721-1%
Höganäs25298275189%24995-1%
Östersund60495661139%59800-1%
Vaggeryd13229142007%13077-1%
Örnsköldsvik55248584366%54620-1%
Hörby14927156735%14759-1%
Håbo20034211245%19837-1%
Krokom14648153095%14519-1%
Trelleborg42973462778%42596-1%
Vara15597161033%15464-1%
Åstorp150611670211%14938-1%
Mjölby26428280186%26219-1%
Karlshamn31598340398%31355-1%
Sjöbo18415191094%18279-1%
Ystad28771307567%28608-1%
Åtvidaberg11472122367%11407-1%
Katrineholm332683681011%331260%
Vårgårda11089113222%110460%
Mullsjö710972642%70820%
Eslöv32179351529%321020%
Sölvesborg16959181437%169190%
Falkenberg42433457178%423460%
Södertälje9223511199021%921140%
Karlskoga30054319196%300290%
Falköping321853570511%321930%
Lidköping38761412206%388530%
Nybro197142182611%197890%
Luleå75966806626%763310%
Bromölla12400135369%124600%
Österåker41180444058%414181%
Skurup15167163418%152611%
Göteborg54114562839916%5458121%
Laholm23781257148%240151%
Lekeberg7363817511%74361%
Tierp20245218278%204471%
Säter10886116667%110031%
Lilla Edet13031137065%131731%
Piteå41508437215%419611%
Perstorp717473422%72551%
Borås10702212160014%1082351%
Arboga136311494710%137921%
Motala42556447595%430641%
Tibro10864112594%109941%
Tranås18416194316%186481%
Staffanstorp22994245067%232891%
Essunga553859207%56091%
Borlänge507155707913%513741%
Gnesta105131236818%106752%
Osby128281458414%130272%
Oxelösund11551121645%117322%
Falun56896617369%578212%
Smedjebacken107121220714%108912%
Strömstad126941495418%129082%
Kumla21016223226%213952%
Nynäshamn270413094314%275742%
Tyresö45390495539%462882%
Tomelilla13007133763%132662%
Söderköping14268149295%145572%
Öckerö12645134486%129102%
Bjuv148941678013%152062%
Landskrona435745108817%444992%
Svedala20248215196%207022%
Hallstahammar155961738611%159462%
Kungälv423344698011%433862%
Skövde531346011513%544643%
Nyköping535085990312%548663%
Botkyrka8890110656820%911753%
Höör15770170808%161813%
Västerås14370216455115%1477503%
Malmö31810738636321%3271283%
Kristianstad818269275113%841783%
Umeå1196131308329%1232673%
Helsingborg13534416181620%1395203%
Kävlinge29808317356%307313%
Sandviken378334280713%390113%
Habo111101217610%114673%
Trosa11864128408%122513%
Åre105551209615%109083%
Halmstad9553210772613%987473%
Uddevalla535176048913%553253%
Enköping411634641413%425613%
Karlstad88350952668%914814%
Stenungsund25275270177%261814%
Haninge824079944221%855664%
Eskilstuna10092311819217%1048704%
Linköping15188117477815%1580444%
Uppsala20736224025916%2158864%
Köping253762825711%264234%
Mörbylånga14498157238%150984%
Kil11885125586%123934%
Lund11596813795819%1210314%
Mölndal629277021512%658865%
Växjö8697010070716%911085%
Jönköping13214015001814%1384635%
Upplands Väsby418164850816%438965%
Kalmar646767291713%679185%
Värmdö405414635414%426185%
Norrköping13528315772917%1424635%
Kungsbacka782198718711%827476%
Hammarö15256166809%161506%
Norrtälje57568625659%609656%
Stockholm911989110639121%9663746%
Gävle9831411252214%1042236%
Upplands-Bro252872956717%268196%
Varberg604226697411%642386%
Täby673347902717%718357%
Lomma229462580012%245417%
Ekerö266983073615%285567%
Strängnäs338783856514%362507%
Alingsås391884472514%419837%
Ale284233118910%305858%
Lerum397714489413%428348%
Järfälla707019954241%765318%
Partille365284182214%397509%
Bollebygd8652961811%94379%
Örebro14261816675017%15640210%
Sollentuna693258308120%7620810%
Huddinge10418512696222%11465910%
Nykvarn98151158518%1080710%
Vallentuna319693700416%3530210%
Härryda362914166215%4018311%
Nacka9621711612921%10712211%
Solna740419416627%8341813%
Sigtuna440855421223%5018914%
Knivsta161052018525%1887717%
Sundbyberg440906502147%5340521%

Mats Forsberg, VD

Ökad efterfrågan på förskoleplatser i 3 av 4 kommuner

– om vi fortsätter sätta barn till världen i samma takt som nu

Förra inlägget handlade om den åldrande befolkningen i Sverige. Vi tittade också på relationen mellan antalet äldre invånare och antalet invånare i arbetsför ålder. Ett budskap var att ökningen av antalet äldre i en kommun förvisso innebär en utmaning, men att en samtidig minskning av den arbetsföra befolkningen är en dubbel utmaning. I detta inlägg vänder vi blicken mot en yngre grupp i vår befolkning – barn i förskoleåldern 1-5 år.

Antal barn i förskoleåldern förväntas i vår prognos öka från 586 000 år 2014 till 663 000 år 2024. Det betyder att den ökning som pågått sedan början av 2000-talet fortsätter. Förklaringen till den fortsatta ökningen finns i landets demografiska struktur där de stora barnkullarna från åren kring 1990 nu befinner sig i barnafödande ålder.

BefolkningFbarn

Oavsett om antalet barn ökar eller minskar har de flesta kommuner ett betydande anpassningsbehov inom förskoleverksamheten. I tre av fyra kommuner förväntas en ökning i åldersgruppen 1-5 år, se månadens karta och tabellen nedan. Järfälla och Sundbyberg – två kommuner i en mycket stark expansiv fas – står i en särklass med en ökning motsvarande drygt 50 procent under den kommande tioårsperioden. Därefter följer Finspång (+33 procent), Markaryd +30 procent) och Sandviken (+30 procent). I en av fyra kommuner förväntas istället en minskning av antalet barn i förskoleålder. Störst minskning återfinns i Ljusnarsberg (-27 procent), Sorsele (-21 procent) och Älvdalen (-20 procent).

Vissa kommuner kan också beskrivas som småbarnskommuner, dvs. de har en relativt stor andel barn i åldrarna 1-5 år. År 2014 toppades listan av Habo (8,2 procent), Knivsta (7,9 procent) och Härryda (7,8 procent). Fram till år 2024 förväntas Knivsta (7,8 procent) byta plats med Habo (7,4 procent) och Huddinge (7,4 procent) ersätta Härryda på en tredjeplats. I andra änden av denna småbarnsskala befinner sig år 2014 Åsele (3,3 procent), Övertorneå (3,6 procent) och Överkalix (3,6 procent). För år 2024 finns där i stället Ljusnarsberg (3,3 procent), Sotenäs (3,6 procent) och Borgholm (3,7 procent).

Vår prognos bygger på antagandet om en fortsatt hög invandring till Sverige med konsekvensen att flertalet kommuner växer trots en fortsatt urbanisering. Vi antar också att barnafödandet fortsätter på de senaste årens nivå. Det som ytterst kommer att avgöra utvecklingen i åldersgruppen 1-5 år är dock barnfamiljernas praktiska förutsättningar att leva i ett lokalsamhälle – eller snarare deras förväntningar om framtida möjligheter. Kan generationsväxling ske i befintligt bostadsbestånd? Byggs nya och familjeanpassade bostäder? Om det inte finns arbete på orten, kan pendling ske till arbete någon annanstans? Kommer det att finnas en fungerande och väl dimensionerad förskola på tillgängligt avstånd?

I Sverige finns också en tradition av offensiv familjepolitik som sannolikt har påverkat den berg- och dalbana som födelsetalen uppvisar historiskt (se diagrammet ovan). Hur kommer den nationella familjepolitiken att utformas och påverkas av andra politikområden?

LänKommunAntal barn (1-5 år) 2014Antal barn (1-5 år) 2024Procentuell förändring 2014-2024Andel barn (1-5 år) av total folkmängd
Blekinge länKarlshamn1 6841 93615%5,7%
Blekinge länKarlskrona3 6863 8996%5,7%
Blekinge länOlofström59866311%4,9%
Blekinge länRonneby1 5391 71712%5,7%
Blekinge länSölvesborg9011 00512%5,5%
Dalarnas länAvesta1 1341 27813%5,4%
Dalarnas länBorlänge3 1043 66418%6,4%
Dalarnas länFalun3 3123 75613%6,1%
Dalarnas länGagnef584571-2%5,6%
Dalarnas länHedemora71879110%5,0%
Dalarnas länLeksand7237392%4,7%
Dalarnas länLudvika1 4131 62015%6,0%
Dalarnas länMalung-Sälen456408-11%4,3%
Dalarnas länMora1 0011 0131%5,0%
Dalarnas länOrsa29532310%4,5%
Dalarnas länRättvik4004143%3,9%
Dalarnas länSmedjebacken53365523%5,4%
Dalarnas länSäter5746147%5,3%
Dalarnas länVansbro329320-3%5,0%
Dalarnas länÄlvdalen337271-20%4,0%
Gotlands länGotland2 9463 0403%5,1%
Gävleborgs länBollnäs1 3821 4807%5,4%
Gävleborgs länGävle5 7456 76818%6,0%
Gävleborgs länHofors4324422%4,8%
Gävleborgs länHudiksvall1 9222 0597%5,3%
Gävleborgs länLjusdal9229685%5,0%
Gävleborgs länNordanstig5355564%5,6%
Gävleborgs länOckelbo254248-2%4,4%
Gävleborgs länOvanåker56461810%5,2%
Gävleborgs länSandviken1 9232 49230%5,8%
Gävleborgs länSöderhamn1 2091 2866%5,2%
Hallands länFalkenberg2 3912 5858%5,7%
Hallands länHalmstad5 6096 49916%6,0%
Hallands länHylte577496-14%5,1%
Hallands länKungsbacka5 1375 5248%6,3%
Hallands länLaholm1 2821 41110%5,5%
Hallands länVarberg3 6173 8687%5,8%
Jämtlands länBerg3083070%4,6%
Jämtlands länBräcke253234-7%4,1%
Jämtlands länHärjedalen4104110%4,2%
Jämtlands länKrokom982975-1%6,4%
Jämtlands länRagunda2602714%5,1%
Jämtlands länStrömsund5745801%5,0%
Jämtlands länÅre57466215%5,5%
Jämtlands länÖstersund3 4833 7628%5,7%
Jönköpings länAneby366363-1%5,6%
Jönköpings länEksjö8581 08827%5,9%
Jönköpings länGislaved1 6061 556-3%5,5%
Jönköpings länGnosjö521497-5%5,2%
Jönköpings länHabo910903-1%7,4%
Jönköpings länJönköping8 3199 44814%6,3%
Jönköpings länMullsjö4364544%6,2%
Jönköpings länNässjö1 6932 05621%6,0%
Jönköpings länSävsjö6426968%5,7%
Jönköpings länTranås9881 08910%5,6%
Jönköpings länVaggeryd8749074%6,4%
Jönköpings länVetlanda1 5431 6014%5,8%
Jönköpings länVärnamo1 9302 0898%5,8%
Kalmar länBorgholm393370-6%3,7%
Kalmar länEmmaboda40849722%5,2%
Kalmar länHultsfred655646-1%4,9%
Kalmar länHögsby282261-7%4,8%
Kalmar länKalmar3 7324 35717%6,0%
Kalmar länMönsterås6897154%5,3%
Kalmar länMörbylånga917891-3%5,7%
Kalmar länNybro1 0281 20818%5,5%
Kalmar länOskarshamn1 3831 55913%5,7%
Kalmar länTorsås30434815%4,6%
Kalmar länVimmerby7908589%5,5%
Kalmar länVästervik1 7321 7863%5,0%
Kronobergs länAlvesta1 2391 46018%6,6%
Kronobergs länLessebo4624896%5,5%
Kronobergs länLjungby1 3781 61717%5,4%
Kronobergs länMarkaryd46760730%5,5%
Kronobergs länTingsryd54361814%4,9%
Kronobergs länUppvidinge47353814%5,4%
Kronobergs länVäxjö5 5696 66020%6,6%
Kronobergs länÄlmhult1 0051 15014%6,5%
Norrbottens länArjeplog133112-16%4,3%
Norrbottens länArvidsjaur31138122%5,9%
Norrbottens länBoden1 3081 55219%5,1%
Norrbottens länGällivare8801 06421%5,8%
Norrbottens länHaparanda495439-11%4,7%
Norrbottens länJokkmokk20524419%4,7%
Norrbottens länKalix699657-6%4,3%
Norrbottens länKiruna1 3491 70326%6,5%
Norrbottens länLuleå3 9994 42711%5,5%
Norrbottens länPajala2762750%4,7%
Norrbottens länPiteå2 1362 43614%5,6%
Norrbottens länÄlvsbyn3954083%5,1%
Norrbottens länÖverkalix1231349%4,3%
Norrbottens länÖvertorneå1681680%3,7%
Skåne länBjuv9481 04710%6,2%
Skåne länBromölla6877377%5,4%
Skåne länBurlöv1 2001 2746%6,6%
Skåne länBåstad680671-1%4,5%
Skåne länEslöv2 0582 2077%6,3%
Skåne länHelsingborg8 2989 98620%6,2%
Skåne länHässleholm2 7243 10614%5,6%
Skåne länHöganäs1 4391 4783%5,4%
Skåne länHörby8339018%5,8%
Skåne länHöör1 0021 0505%6,1%
Skåne länKlippan9229533%5,6%
Skåne länKristianstad4 8435 53514%6,0%
Skåne länKävlinge2 0872 054-2%6,5%
Skåne länLandskrona2 8923 40118%6,7%
Skåne länLomma1 7191 676-2%6,5%
Skåne länLund6 6507 76017%5,6%
Skåne länMalmö22 47426 93220%7,0%
Skåne länOsby74086116%5,9%
Skåne länPerstorp4134314%5,9%
Skåne länSimrishamn718698-3%3,8%
Skåne länSjöbo1 0561 0792%5,6%
Skåne länSkurup84596714%5,9%
Skåne länStaffanstorp1 6371 620-1%6,6%
Skåne länSvalöv7908194%5,8%
Skåne länSvedala1 4831 449-2%6,7%
Skåne länTomelilla7627580%5,7%
Skåne länTrelleborg2 5162 6596%5,7%
Skåne länVellinge1 9962 1246%5,9%
Skåne länYstad1 4091 5419%5,0%
Skåne länÅstorp9771 0699%6,4%
Skåne länÄngelholm2 1812 41511%5,6%
Skåne länÖrkelljunga5175476%5,2%
Skåne länÖstra Göinge75196228%6,1%
Stockholms länBotkyrka6 3937 51117%7,0%
Stockholms länDanderyd1 9732 0785%5,9%
Stockholms länEkerö1 9412 14110%7,0%
Stockholms länHaninge5 5846 74421%6,8%
Stockholms länHuddinge7 7519 39721%7,4%
Stockholms länJärfälla4 7507 25253%7,3%
Stockholms länLidingö2 8963 0345%6,0%
Stockholms länNacka6 9618 06116%6,9%
Stockholms länNorrtälje2 8283 0929%4,9%
Stockholms länNykvarn67173910%6,4%
Stockholms länNynäshamn1 5651 84518%6,0%
Stockholms länSalem1 1021 063-3%6,4%
Stockholms länSigtuna2 9873 68123%6,8%
Stockholms länSollentuna4 7515 49716%6,6%
Stockholms länSolna4 7356 04828%6,4%
Stockholms länStockholm59 91870 68318%6,4%
Stockholms länSundbyberg3 1964 80050%7,4%
Stockholms länSödertälje5 8837 13221%6,4%
Stockholms länTyresö2 9563 1266%6,3%
Stockholms länTäby4 5315 25116%6,6%
Stockholms länUpplands Väsby2 6493 15019%6,5%
Stockholms länUpplands-Bro1 7781 97411%6,7%
Stockholms länVallentuna2 3802 62910%7,1%
Stockholms länVaxholm696607-13%5,2%
Stockholms länVärmdö2 7472 9758%6,4%
Stockholms länÖsteråker2 6462 6942%6,1%
Södermanlands länEskilstuna6 1717 55022%6,4%
Södermanlands länFlen808685-15%4,5%
Södermanlands länGnesta62878926%6,4%
Södermanlands länKatrineholm1 8792 30823%6,3%
Södermanlands länNyköping3 0613 45813%5,8%
Södermanlands länOxelösund576561-3%4,6%
Södermanlands länSträngnäs2 0082 21210%5,7%
Södermanlands länTrosa6627199%5,6%
Södermanlands länVingåker43353223%5,4%
Uppsala länEnköping2 3712 89422%6,2%
Uppsala länHeby73381311%5,7%
Uppsala länHåbo1 2141 2684%6,0%
Uppsala länKnivsta1 2781 58224%7,8%
Uppsala länTierp1 0891 24314%5,7%
Uppsala länUppsala12 59214 49615%6,0%
Uppsala länÄlvkarleby499488-2%5,0%
Uppsala länÖsthammar1 1151 1776%5,4%
Värmlands länArvika1 3141 4158%5,4%
Värmlands länEda4694894%5,8%
Värmlands länFilipstad4845269%5,0%
Värmlands länForshaga657652-1%5,7%
Värmlands länGrums4394625%5,1%
Värmlands länHagfors482438-9%4,0%
Värmlands länHammarö1 0831 22213%7,3%
Värmlands länKarlstad4 8875 3039%5,6%
Värmlands länKil7277655%6,1%
Värmlands länKristinehamn1 2261 36011%5,4%
Värmlands länMunkfors152144-5%4,1%
Värmlands länStorfors173155-10%4,2%
Värmlands länSunne6126150%4,7%
Värmlands länSäffle6997162%4,8%
Värmlands länTorsby5265555%4,9%
Värmlands länÅrjäng487477-2%4,8%
Västerbottens länBjurholm121108-11%4,3%
Västerbottens länDorotea136128-6%5,1%
Västerbottens länLycksele688612-11%5,1%
Västerbottens länMalå160135-16%4,8%
Västerbottens länNordmaling356307-14%4,6%
Västerbottens länNorsjö226216-4%5,2%
Västerbottens länRobertsfors342337-2%5,0%
Västerbottens länSkellefteå3 8664 36513%5,7%
Västerbottens länSorsele134106-21%4,6%
Västerbottens länStoruman2582591%4,7%
Västerbottens länUmeå7 3377 7706%5,9%
Västerbottens länVilhelmina325285-12%4,6%
Västerbottens länVindeln299273-9%5,2%
Västerbottens länVännäs5395665%6,2%
Västerbottens länÅsele941006%3,9%
Västernorrlands länHärnösand1 2701 196-6%4,8%
Västernorrlands länKramfors74882610%4,6%
Västernorrlands länSollefteå9519682%5,0%
Västernorrlands länSundsvall5 4655 7024%5,5%
Västernorrlands länTimrå9659771%5,4%
Västernorrlands länÅnge374372-1%4,2%
Västernorrlands länÖrnsköldsvik3 0523 46914%5,9%
Västmanlands länArboga67485527%5,7%
Västmanlands länFagersta806785-3%5,8%
Västmanlands länHallstahammar9451 09916%6,3%
Västmanlands länKungsör450423-6%5,1%
Västmanlands länKöping1 3581 59417%5,6%
Västmanlands länNorberg319276-13%4,9%
Västmanlands länSala1 2691 236-3%5,5%
Västmanlands länSkinnskatteberg206195-6%4,8%
Västmanlands länSurahammar533482-10%5,3%
Västmanlands länVästerås8 4949 98118%6,1%
Västra Götalands länAle1 8862 0448%6,6%
Västra Götalands länAlingsås2 4042 79216%6,2%
Västra Götalands länBengtsfors422372-12%4,2%
Västra Götalands länBollebygd582576-1%6,0%
Västra Götalands länBorås6 5897 89620%6,5%
Västra Götalands länDals-Ed256227-11%4,8%
Västra Götalands länEssunga30135819%6,0%
Västra Götalands länFalköping1 9152 21416%6,2%
Västra Götalands länFärgelanda33539919%5,9%
Västra Götalands länGrästorp2812893%5,1%
Västra Götalands länGullspång218204-6%4,2%
Västra Götalands länGöteborg33 70638 30914%6,1%
Västra Götalands länGötene761709-7%5,4%
Västra Götalands länHerrljunga5305779%5,9%
Västra Götalands länHjo4995194%5,6%
Västra Götalands länHärryda2 8143 0749%7,4%
Västra Götalands länKarlsborg28231612%4,6%
Västra Götalands länKungälv2 7322 9127%6,2%
Västra Götalands länLerum2 8473 29316%7,3%
Västra Götalands länLidköping2 1442 2887%5,6%
Västra Götalands länLilla Edet7768175%6,0%
Västra Götalands länLysekil649593-9%4,3%
Västra Götalands länMariestad1 2161 2251%5,2%
Västra Götalands länMark1 8991 9483%5,5%
Västra Götalands länMellerud407381-6%4,5%
Västra Götalands länMunkedal542534-2%5,2%
Västra Götalands länMölndal4 2584 6299%6,6%
Västra Götalands länOrust6536764%4,5%
Västra Götalands länPartille2 7012 99811%7,2%
Västra Götalands länSkara9911 13414%5,6%
Västra Götalands länSkövde3 0563 61918%6,0%
Västra Götalands länSotenäs329307-7%3,6%
Västra Götalands länStenungsund1 6181 6452%6,1%
Västra Götalands länStrömstad79091115%6,1%
Västra Götalands länSvenljunga573519-9%5,1%
Västra Götalands länTanum6116201%5,0%
Västra Götalands länTibro5776004%5,3%
Västra Götalands länTidaholm6947579%6,0%
Västra Götalands länTjörn744680-9%4,7%
Västra Götalands länTranemo6466846%5,8%
Västra Götalands länTrollhättan3 4464 17021%6,4%
Västra Götalands länTöreboda4454603%5,0%
Västra Götalands länUddevalla3 2763 83817%6,3%
Västra Götalands länUlricehamn1 2601 3658%5,5%
Västra Götalands länVara8688994%5,6%
Västra Götalands länVårgårda6656863%6,1%
Västra Götalands länVänersborg2 2372 2571%5,8%
Västra Götalands länÅmål583571-2%4,7%
Västra Götalands länÖckerö6837317%5,4%
Örebro länAskersund542486-10%4,6%
Örebro länDegerfors409395-3%4,2%
Örebro länHallsberg8429007%5,5%
Örebro länHällefors310268-13%4,3%
Örebro länKarlskoga1 5051 76317%5,5%
Örebro länKumla1 4411 5286%6,8%
Örebro länLaxå244205-16%3,9%
Örebro länLekeberg5115141%6,3%
Örebro länLindesberg1 2731 41811%5,8%
Örebro länLjusnarsberg186135-27%3,3%
Örebro länNora5615763%5,4%
Örebro länÖrebro9 18210 66216%6,4%
Östergötlands länBoxholm3003103%5,7%
Östergötlands länFinspång1 1971 59433%6,3%
Östergötlands länKinda5205180%5,3%
Östergötlands länLinköping9 21310 88518%6,2%
Östergötlands länMjölby1 5021 6208%5,8%
Östergötlands länMotala2 3022 4888%5,6%
Östergötlands länNorrköping8 46010 26021%6,5%
Östergötlands länSöderköping8629267%6,2%
Östergötlands länVadstena30136421%4,8%
Östergötlands länValdemarsvik290282-3%3,9%
Östergötlands länYdre18720510%5,4%
Östergötlands länÅtvidaberg56266418%5,4%
Östergötlands länÖdeshög244235-4%4,6%
Sverige totaltSverige totalt585 676663 45613%6,1%

Mats Forsberg, VD

Kommunernas åldrande befolkning

– en nationell angelägenhet?

Förra inlägget avslutades med frågan vilka konsekvenser den prognostiserade befolkningsutvecklingen skulle kunna tänkas få. Det finns anledning att göra åtskillnad mellan betydelsen av den totala folkmängden och den demografiska strukturen i en kommun. I växande områden har den totala folkmängden stor betydelse för bl.a. behovet av bostäder och infrastruktur. I områden som inte växer eller där befolkningsmängden till och med minskar, är den totala folkmängden ofta mindre viktig. Där är det snarare den demografiska strukturen som får betydande konsekvenser för samhället, t.ex. en åldrande befolkning.

Under ett par decennier har generationen som föddes på 1940-talet lyfts fram som en kommande utmaning för bl.a. äldreomsorgen. Under 1940-talet föddes många barn i Sverige som idag har hunnit uppnå pensionsålder. Under den kommande tioårsperioden kommer många i denna generation att uppnå åldern 80 eller mer. I diagrammet nedan visas hur det totala antalet invånare i åldrarna 80+ har utvecklats mellan åren 1980 och 2014 samt en prognos fram till år 2024.

Befolkning80plus

Som framgår av diagrammet ovan står vi inför en förhållandevis dramatisk ökning av antalet äldre de närmaste åren. Framför allt står vi inför en ökningstakt som kommer att vara betydligt högre än tidigare år. År 2014 fanns i Sverige närmare 500 000 individer i åldrarna 80 år och uppåt. År 2024 förväntas gruppen utgöra närmare 640 000 individer. Detta motsvarar en ökning på nästan 30 procent.

Som framgår av månadens karta blir befolkningen äldre i landets samtliga kommuner – nästan. I Dorotea, Bjurholm, Åsele och Sorsele förväntas antalet individer över 80 år att minska fram till år 2024. För övriga 286 kommuner förväntas ökningar från några enstaka procentenheter till en dryg fördubbling av antalet 80 år och äldre. Störst procentuell ökning återfinns i förortskommuner till Stockholm, Göteborg och Malmö. Nykvarn är ett sådant exempel där antalet individer över 80 år förväntas öka med 116 procent. Andra kommuner med kraftig ökning av andelen äldre (85 procent eller mer) är Håbo, Värmdö, Trosa, Ekerö och Österåker.

Kännetecknande för de ovan nämnda förortskommunerna är att de samtidigt förväntas öka sin folkmängd i arbetsför ålder (19-64 år) vilket jämnar ut den demografiska strukturen. På grund av den urbanisering som pågår och har pågått under lång tid är situationen dock en helt annan i många kommuner. I hälften av landets kommuner förväntas befolkningen i arbetsför ålder minska samtidigt som antalet äldre förväntas öka. Detta trots en förhållandevis stor invandring till landets kommuner.

Ett sätt att beskriva relationen mellan antalet äldre invånare och antalet invånare i arbetsför ålder är att beräkna en generationskvot. I tabellen längst ned i inlägget redovisar vi för varje kommun antalet individer i de arbetsföra åldrarna 19-64 år samt 80 år och uppåt. Uppgifterna avseende år 2014 kommer från folkbokföringen. Uppgifterna avseende år 2024 bygger på Statisticons prognoser. Vi redovisar även kvoten mellan de två ålderskategorierna för respektive år. Kvoten är uttryckt per 100 invånare.

I Borgholm, Vadstena, Pajala, Simrishamn och Överkalix förväntas generationskvoten vara störst. I dessa kommuner förväntas det år 2024 finnas 20-25 personer i åldrarna 80 år eller äldre per 100 invånare i arbetsför ålder. Stockholm stad med förortskommunerna Sundbyberg, Botkyrka, Huddinge och Solna befinner sig i andra änden av skalan. Där förväntas det finnas 5-6 personer i åldrarna 80 år och uppåt per 100 invånare i arbetsför ålder.

Vad betyder då utvecklingen? Några uppenbara konsekvenser av befolkningsutvecklingen är ökade behov och kostnader inom äldreomsorgen och att landets kommuner har mycket olika demografiska förutsättningar att möta de kommande tio åren. En fråga som borde utredas – om så inte redan har skett – är hur det kommunala utjämningssystemet är anpassat för att klara en så kraftig demografisk förändring som slår så olika bland landets kommuner. En annan fråga är vem som ska ge den vård och omsorg som kommer att behövas när arbetskraften minskar i många av landets kommuner. Vilket ansvar bör tas på nationell nivå?

Det har länge pratats om de stora barnkullarna från 1940-talet. Kanske så länge att vi inte längre tror att landets äldreomsorg faktiskt kommer att utmanas rejält en dag. Om prognoserna stämmer är dock denna dag inte långt borta. Den infaller redan under de närmaste åren.

 

KommunFolkmängd 2014 (19-64 år)Folkmängd 2014 (80 år +)Generationskvot 2014Folkmängd 2024 (19-64 år)Folkmängd 2024 (80 år +)Generationskvot 2024
Ale16 3901 053617 6711 68010
Alingsås22 0932 1991023 8963 00213
Alvesta10 8491 2541211 7081 36412
Aneby3 693365103 45745613
Arboga7 458843118 1271 15814
Arjeplog1 610227141 38023817
Arvidsjaur3 510485143 32756617
Arvika14 4001 8751314 1442 03714
Askersund5 949712125 33597318
Avesta12 3531 5271212 4771 76114
Bengtsfors5 172798154 52782818
Berg3 734532143 24660419
Bjurholm1 239256211 29223218
Bjuv8 59267189 4418969
Boden16 0601 6521016 8892 12213
Bollebygd4 86837185 10560112
Bollnäs14 5671 7501214 7062 09014
Borgholm5 461881164 6521 17025
Borlänge29 3132 654931 7043 17910
Borås63 2745 795969 5896 96010
Botkyrka54 3092 416464 5533 8376
Boxholm2 922316112 75542615
Bromölla6 861719107 30193513
Bräcke3 462482142 95454018
Burlöv9 977708711 0299689
Båstad7 5241 145157 4911 52720
Dals-Ed2 604299112 39442018
Danderyd17 1102 0041218 7842 42213
Degerfors5 234620125 01079716
Dorotea1 436280191 23025421
Eda4 767600134 49863014
Ekerö14 962848616 7221 5819
Eksjö9 2881 2031310 0481 35613
Emmaboda4 946667135 01381916
Enköping23 4882 182925 4132 98312
Eskilstuna58 4205 076966 6566 48110
Eslöv18 7801 613920 0501 92510
Essunga3 032354123 03143514
Fagersta7 271872127 14993313
Falkenberg23 6272 7741224 0693 57615
Falköping17 9852 1371219 1542 38812
Falun32 7603 066933 4933 95212
Filipstad5 699845155 39788216
Finspång11 6901 3821213 7911 66612
Flen8 5431 025127 5241 35118
Forshaga6 258614106 13180113
Färgelanda3 569422123 46849214
Gagnef5 406570115 17777815
Gislaved16 4321 6141015 2421 90613
Gnesta5 86849486 60375411
Gnosjö5 46447995 22053510
Gotland32 6983 4271031 5434 70315
Grums5 017550114 90970114
Grästorp3 166368122 96644315
Gullspång2 775374132 25248522
Gällivare10 6191 1811110 1751 36813
Gävle57 9364 861864 4466 36110
Göteborg348 72022 4976394 38325 8657
Götene7 198726106 76098315
Habo6 07039976 43464510
Hagfors6 528959155 7271 03318
Hallsberg8 679874108 9001 07812
Hallstahammar8 592976119 3641 22713
Halmstad56 2035 282961 1156 80911
Hammarö8 57166088 78990910
Haninge49 8812 320559 7894 1797
Haparanda5 356554104 72472815
Heby7 522870127 4791 08515
Hedemora8 428950118 4421 20114
Helsingborg81 0137 006995 4458 4339
Herrljunga5 295554105 10767913
Hjo4 857592124 63875316
Hofors5 192687134 84573915
Huddinge63 2713 048575 9074 5566
Hudiksvall20 5052 2421120 4462 81314
Hultsfred7 6331 056146 7491 15017
Hylte5 728639115 10467413
Håbo11 526555511 9251 17010
Hällefors3 734545153 21662920
Härjedalen5 566815155 09092818
Härnösand13 5361 5791213 0121 98215
Härryda20 7011 302623 1341 9088
Hässleholm28 6013 2361130 4893 98213
Höganäs13 2541 6071214 0062 22616
Högsby3 178448142 75447417
Hörby8 602894108 6491 02912
Höör8 98678599 2901 06111
Jokkmokk2 850362132 72141215
Järfälla41 3202 957759 2824 5658
Jönköping78 0967 056986 6418 65910
Kalix8 8211 125137 8391 43618
Kalmar38 8153 447942 2084 20810
Karlsborg3 652495143 49166619
Karlshamn17 5922 0941218 2032 65715
Karlskoga16 6671 9851217 4492 40614
Karlskrona36 9073 5541038 1824 50512
Karlstad53 5644 896955 3326 18511
Katrineholm18 5672 1231119 3582 45713
Kil6 534646106 57989914
Kinda5 295649124 95580716
Kiruna13 6901 205915 2091 4349
Klippan9 473997119 2721 19913
Knivsta9 252447511 3927186
Kramfors9 9671 425149 1621 53717
Kristianstad46 8604 7031051 7215 91011
Kristinehamn13 4491 6411213 2441 97515
Krokom8 02269898 13990911
Kumla11 849997812 1451 36211
Kungsbacka43 3283 449847 1085 42612
Kungsör4 515440104 32463415
Kungälv24 0602 254925 8893 10412
Kävlinge16 5581 141717 4501 85111
Köping14 2371 6451215 1601 99413
Laholm13 1641 4851113 3981 90314
Landskrona25 2512 256929 0432 7549
Laxå3 045450152 67650119
Lekeberg4 06338194 39550311
Leksand8 1731 039138 0881 37817
Lerum22 1311 628724 3672 54310
Lessebo4 439508114 56062214
Lidingö24 8792 7651127 3833 35912
Lidköping22 1702 2881022 2163 01814
Lilla Edet7 64359087 54178410
Lindesberg12 9421 3851112 9321 69813
Linköping93 4527 5098105 0929 1299
Ljungby15 6561 7681116 4032 22114
Ljusdal10 2711 364139 9771 50315
Ljusnarsberg2 689316122 09940519
Lomma11 9741 084913 2851 82614
Ludvika14 4091 8761314 2062 05614
Luleå46 3543 688847 1944 83510
Lund74 2414 589685 8026 6548
Lycksele6 748833126 19295115
Lysekil7 6811 088146 8411 35920
Malmö201 89914 4857239 61315 8077
Malung-Sälen5 580684125 00180316
Malå1 711230131 45623516
Mariestad13 1321 5941212 3222 16218
Mark18 9802 0901118 9852 47913
Markaryd5 197688136 00085714
Mellerud4 837731154 38779418
Mjölby15 0211 5241015 3601 96613
Mora11 0981 2761110 4881 63916
Motala24 2782 4531024 2833 07713
Mullsjö3 839384103 65052114
Munkedal5 598707135 43483115
Munkfors1 974341171 81536720
Mölndal37 7362 811741 7253 2938
Mönsterås7 157847126 9091 04915
Mörbylånga7 691811117 7801 25116
Nacka55 9273 489666 7145 3338
Nora5 528608115 34190717
Norberg3 136372122 91046316
Nordanstig5 153572115 20776415
Nordmaling3 771516143 39059818
Norrköping79 9876 691890 6758 1829
Norrtälje31 7523 5651132 9355 38616
Norsjö2 230291132 07931315
Nybro11 0101 3741212 0051 64214
Nykvarn5 57025356 5455478
Nyköping29 6893 2861131 9964 46214
Nynäshamn15 4331 232817 1791 97712
Nässjö16 7921 9361218 6842 07311
Ockelbo3 258397122 95742014
Olofström7 240950137 2971 21317
Orsa3 754498133 78760116
Orust8 101966127 5731 35718
Osby6 971893137 7471 10814
Oskarshamn14 6981 6211114 9962 11214
Ovanåker6 158820136 0571 02517
Oxelösund6 259793136 3511 06117
Pajala3 176531172 63762023
Partille21 2691 693823 5832 0229
Perstorp4 087417104 05149812
Piteå23 8852 228923 9832 93912
Ragunda2 874483172 63648819
Robertsfors3 706439123 48251715
Ronneby15 4381 8471215 5712 43216
Rättvik5 520948175 1601 13422
Sala12 2811 3701111 5941 71415
Salem8 92055768 9861 00711
Sandviken21 1912 2051023 1903 03513
Sigtuna26 7731 426532 5162 3017
Simrishamn9 7931 612168 8242 02523
Sjöbo10 590982910 3731 27712
Skara10 7901 0711011 1141 28712
Skellefteå40 9744 3921142 0405 15212
Skinnskatteberg2 386292121 97237819
Skurup8 66973799 03894410
Skövde32 1772 702835 5353 3759
Smedjebacken5 845640116 30492715
Sollefteå10 7071 510149 9081 62816
Sollentuna40 4472 647748 3253 9408
Solna49 3473 297762 3793 8496
Sorsele1 373201151 24519115
Sotenäs4 774786164 23990021
Staffanstorp12 620912713 4191 66212
Stenungsund14 3071 125814 8661 67111
Stockholm594 15136 2866704 24442 5976
Storfors2 233267121 91529816
Storuman3 202479152 80157420
Strängnäs18 7501 673920 4092 58713
Strömstad7 329724108 37592511
Strömsund6 324930155 8301 04618
Sundbyberg29 3501 480542 3731 8924
Sundsvall56 5395 192959 0006 60011
Sunne7 480925127 1011 00614
Surahammar5 449576114 64377317
Svalöv7 87663788 03278310
Svedala11 455747711 7181 14810
Svenljunga5 691617115 07380416
Säffle8 2231 211157 5621 41019
Säter6 112637106 13083814
Sävsjö6 030753126 38182713
Söderhamn13 9831 7811312 6552 06516
Söderköping7 85772997 6251 07814
Södertälje55 9563 539667 6924 9267
Sölvesborg9 3421 075129 7211 42915
Tanum6 758846136 3111 10618
Tibro5 939694125 92689615
Tidaholm7 191795116 84993014
Tierp11 3121 2811111 8911 53113
Timrå10 00191199 8791 24813
Tingsryd6 5311 094176 3561 14218
Tjörn8 376849107 3151 24717
Tomelilla7 174848127 02398514
Torsby6 582974155 98298516
Torsås3 741528143 97065116
Tranemo6 376764126 20190215
Tranås10 0171 2941310 3201 56915
Trelleborg24 5922 3821025 7693 06812
Trollhättan33 5672 972937 5683 5309
Trosa6 47749286 66493314
Tyresö26 0381 675628 0182 86810
Täby37 2183 222943 5495 02612
Töreboda5 071558114 93565913
Uddevalla30 7323 2171033 3743 79611
Ulricehamn12 9061 5131213 3291 80514
Umeå75 9384 634678 9776 4018
Upplands Väsby25 1841 397629 0792 3578
Upplands-Bro14 922756517 0361 2898
Uppsala130 5788 2086146 02811 7118
Uppvidinge5 036690145 39375214
Vadstena3 824643173 66086324
Vaggeryd7 423730107 69585711
Valdemarsvik4 047526133 58272720
Vallentuna18 4111 017620 8841 8579
Vansbro3 586474133 27358918
Vara8 7781 014128 5511 12913
Varberg34 0793 5491035 8694 82713
Vaxholm6 19439666 43069211
Vellinge18 1381 562918 8642 83915
Vetlanda14 7381 7681214 6642 13915
Vilhelmina3 741478133 12952717
Vimmerby8 4541 040128 2471 30216
Vindeln2 827423152 61045718
Vingåker4 746547124 92978416
Vårgårda6 34352086 03573012
Vänersborg21 2272 2311120 7702 76213
Vännäs4 790492104 87460712
Värmdö23 2181 168526 0902 2409
Värnamo19 1041 9631019 8092 35212
Västervik19 5362 4741318 0843 17318
Västerås84 7317 363994 5689 95211
Växjö51 6184 286857 5685 55010
Ydre1 908256131 79735720
Ystad15 8932 0451316 1032 52916
Åmål6 677949146 1931 06417
Ånge5 247726144 69976416
Åre6 45749687 1866098
Årjäng5 470624115 37773114
Åsele1 460269181 29624619
Åstorp8 65763379 4668739
Åtvidaberg6 256726126 55095915
Älmhult8 9711 079129 9601 11711
Älvdalen3 767519143 44464119
Älvkarleby5 127568115 17770014
Älvsbyn4 477613144 27065715
Ängelholm22 6542 6671223 4803 17714
Öckerö6 854700106 99299814
Ödeshög2 809347122 58045117
Örebro85 5066 690897 5138 5119
Örkelljunga5 383633125 51683115
Örnsköldsvik30 7133 5451231 3324 24214
Östersund35 7913 257937 1744 08011
Österåker23 2671 416624 7572 62311
Östhammar11 7981 3431111 0041 79116
Östra Göinge7 745836118 5191 03312
Överkalix1 768296171 50733622
Övertorneå2 459365152 12743821

Mats Forsberg, VD Statisticon AB

Statisticon lanserar befolkningsprognoser.se

– en plats för dig som vill följa befolkningsutvecklingen i Sveriges kommuner

I slutet av februari varje år blir folkbokföringen avseende föregående år tillgänglig. För prognosmakare är detta ett efterlängtat tillfälle då föregående års folkmängd utgör vad som kallas ”startbefolkning” för en prognosperiod. Utifrån denna – och för varje år under en prognosperiod – gör en prognosmakare antaganden om hur många som flyttar till och från samt föds eller dör i kommunen.

I detta vårt första inlägg delar vi med oss av enskilda befolkningsprognoser för Sveriges samtliga kommuner. För första gången erbjuder vi kommuner en möjlighet att jämföra sig med varandra med avseende på befolkningsutveckling. Syftet är att bidra till en sammanhållen bild av hur befolkningen utvecklas i landet.

I dagspressen har vi läst om hur år 2014 blev något av ett rekordår i demografiska sammanhang, inte minst som en följd av en rekordstor inflyttning till Sverige som resulterade i en av tidernas största folkökningar. Vad vi inte vet är om situationen är exceptionell eller om fenomenet är bestående. Detta är såväl ett dröm- som mardrömsläge för prognosmakare och användare. Det är ju ett läge då prognoser verkligen behövs och har stor betydelse.

Till höger hittar du månadens Sverigekarta med prognoser för Sveriges samtliga kommuner. För varje kommun får du förändringen i folkmängd mellan år 2014 och prognosåret 2024. Ytterligare uppgifter finns i den expander- och sorteringsbara tabellen nedan.

Inte helt oväntat förväntas befolkningstillväxten ske i landets storstadsområden. För många inlandskommuner med en redan liten folkmängd, t.ex. Bräcke, Hällefors och Ljusnarsberg förväntas folkmängden minska. Med andra ord kan vi förvänta oss en fortsatt urbanisering. Ett annat sätt att uttrycka sig är att stor blir större och liten blir mindre. Detta under antagandet att den senaste tidens demografiska trender med bl.a. inflyttning till Sverige håller i sig.

Samtidigt – vilket kanske är den mest intressanta iakttagelsen – är att 4 av 5 kommuner förväntas växa, om än i varierande utsträckning.  Av kartan kan vi också se att förändringen i folkmängd inte har en entydig geografisk riktning, även om tillväxt är vanligare i södra delen av landet. Värt att notera är att folkmängden även historiskt har ökat i merparten av landets kommuner med rekordåret 2014 då folkmängden ökade i nästan 9 av 10 kommuner.

Några av landets kommuner förväntas passera den magiska gränsen 100 000 invånare, bl.a. Växjö, Gävle och Sundsvall. Stockholms stad blir en miljonstad under prognosperioden.

Att göra prognoser handlar inte om att tillämpa en känsla eller intuition. Det handlar om att tillämpa stringenta, transparenta och vedertagna prognosmodeller anpassade efter användares specifika behov. Och framför allt handlar prognosarbete om att vara fullständigt öppen och tydlig med de många antaganden som görs. Ju mer transparent en prognos är, desto mer användbar är den. En klok användare ifrågasätter alltid en prognos och strävar efter att förstå dess premisser.

Elva miljoner

Vad skulle hända om vi summerade kommunprognoserna till en riksprognos? SCB:s senaste prognos för 2024 landade på cirka 10,5 miljoner invånare. Statisticon ligger mycket nära under prognosåren 2015-2020. Men med Statisticons ”nedifrån-och-upp-prognos” växer Sverige till 11 miljoner invånare 2024. Skillnaden förklaras av att SCB antar en markant minskad inflyttning till Sverige.

Statisticon har ambitionen att återkomma med ett nytt inlägg varje månad där vi t.ex. tittar på hur försörjningsbördan, barnafödande och dödlighet kan påverka folkmängden i landets kommuner.

Har du synpunkter på eller önskemål om kommande inlägg tar vi mer än gärna emot dessa.

Hur troligt är det att Sveriges kommuner kommer att uppleva en fortsatt befolkningsökning på den nivå som våra trendframskrivningar visar?
Om de slår in, vilka konsekvenser tror du att det skulle få?

 

LänKommunFolkmängd 2004Folkmängd 2014Folkmängd 2024Procentuell förändring 2004-2014Procentuell förändring 2014-2024Ranking
Stockholms länSundbybergs stad33816440906502130471
Stockholms länJärfälla kommun61564707019954215412
Stockholms länSolna stad59098740419416625273
Uppsala länKnivsta kommun13059161052018523254
Stockholms länSigtuna kommun36322440855421221235
Stockholms länHuddinge kommun8768110418512696219226
Skåne länMalmö stad26914231810738636318217
Stockholms länSödertälje kommun804059223511199015218
Stockholms länStockholms stad765044911989110639119219
Stockholms länNacka kommun7871596217116129222110
Stockholms länHaninge kommun713558240799442152111
Stockholms länBotkyrka kommun7583088901106568172012
Östergötlands länFinspångs kommun20993211502535012013
Stockholms länSollentuna kommun588976932583081182014
Skåne länHelsingborgs stad121179135344161816122015
Skåne länLunds kommun101423115968137958141916
Stockholms länNykvarns kommun8328981511585181817
Västra Götalands länStrömstads kommun113731269414954121818
Södermanlands länGnesta kommun9935105131236861819
Stockholms länTäby kommun604226733479027111720
Skåne länLandskrona stad390394357451088121721
Södermanlands länEskilstuna kommun91168100923118192111722
Stockholms länUpplands-Bro kommun213482528729567181723
Örebro länÖrebro kommun126982142618166750121724
Östergötlands länNorrköpings kommun12441013528315772991725
Västra Götalands länGöteborgs stad481410541145628399121626
Stockholms länUpplands Väsby kommun375174181648508111627
Uppsala länUppsala kommun182076207362240259141628
Kronobergs länVäxjö kommun7675586970100707131629
Stockholms länVallentuna kommun268893196937004191630
Kronobergs länMarkaryds kommun9636954911011-11531
Västra Götalands länTrollhättans kommun53154569296563171532
Stockholms länEkerö kommun235942669830736131533
Östergötlands länLinköpings kommun136912151881174778111534
Västra Götalands länHärryda kommun316763629141662151535
Jämtlands länÅre kommun9821105551209671536
Västmanlands länVästerås stad131014143702164551101537
Västra Götalands länPartille kommun332813652841822101438
Gävleborgs länGävle kommun920819831411252271439
Stockholms länNynäshamns kommun246702704130943101440
Stockholms länVärmdö kommun340294054146354191441
Kronobergs länAlvesta kommun18865195032226931442
Västra Götalands länAlingsås kommun357613918844725101443
Dalarnas länSmedjebackens kommun109231071212207-21444
Jönköpings länNässjö kommun29377299073407521445
Södermanlands länSträngnäs kommun305223387838565111446
Skåne länÖstra Göinge kommun139781386415776-11447
Skåne länOsby kommun12625128281458421448
Västra Götalands länBorås stad9888610702212160081449
Jönköpings länJönköpings kommun119927132140150018101450
Skåne länKristianstads kommun75592818269275181351
Gävleborgs länSandvikens kommun36835378334280731352
Västra Götalands länSkövde kommun49856531346011571353
Västra Götalands länUddevalla kommun50068535176048971354
Västra Götalands länLerums kommun362243977144894101355
Hallands länHalmstads kommun879299553210772691356
Uppsala länEnköpings kommun38211411634641481357
Kalmar länKalmars kommun60649646767291771358
Skåne länBjuvs kommun13892148941678071359
Dalarnas länBorlänge kommun46988507155707981360
Skåne länLomma kommun185952294625800231261
Jönköpings länEksjö kommun16571165981859801262
Norrbottens länKiruna kommun23254232412603501263
Södermanlands länNyköpings kommun49575535085990381264
Kronobergs länÄlmhults kommun15421159081780731265
Skåne länBurlövs kommun152951721119255131266
Västra Götalands länMölndals kommun57752629277021591267
Västmanlands länHallstahammars kommun15038155961738641168
Hallands länKungsbacka kommun686967821987187141169
Västmanlands länKöpings kommun24677253762825731170
Västra Götalands länBollebygds kommun79738652961891171
Örebro länLekebergs kommun70617363817541172
Västra Götalands länKungälvs kommun382574233446980111173
Västra Götalands länFalköpings kommun31148321853570531174
Skåne länÅstorps kommun133891506116702121175
Hallands länVarbergs kommun543386042266974111176
Kalmar länNybro kommun198821971421826-11177
Södermanlands länKatrineholms kommun32258332683681031178
Stockholms länLidingö stad414074546550221101079
Södermanlands länVingåkers kommun917889199833-31080
Kalmar länTorsås kommun726369257633-51081
Jönköpings länSävsjö kommun10973111001222511082
Västra Götalands länAle kommun26288284233118981083
Västmanlands länArboga kommun13406136311494721084
Jönköpings länHabo kommun97581111012176141085
Västerbottens länUmeå kommun1093901196131308329986
Värmlands länHammarö kommun1439015256166806987
Jämtlands länÖstersunds kommun5845960495661133988
Skåne länEslövs kommun2974032179351528989
Stockholms länTyresö kommun40605453904955312990
Skåne länBromölla kommun1208012400135363991
Skåne länHässleholms kommun4894550565550433992
Skåne länHöganäs kommun2313525298275189993
Stockholms länNorrtälje kommun5436657568625656994
Dalarnas länFalu kommun5499456896617363995
Kalmar länMörbylånga kommun1340314498157238896
Stockholms länDanderyds kommun3010032295350027897
Norrbottens länBodens kommun282772788730205-1898
Skåne länHöörs kommun1452015770170809899
Kronobergs länUppvidinge kommun951492229981-38100
Södermanlands länTrosa kommun106271186412840128101
Kronobergs länLjungby kommun27004275222978428102
Hallands länLaholms kommun22955237812571448103
Kronobergs länLessebo kommun81988256891418104
Skåne länÄngelholms kommun38140402294341858105
Stockholms länÖsteråkers kommun368674118044405128106
Värmlands länKarlstads kommun81768883509526688107
Uppsala länTierps kommun20061202452182718108
Skåne länSkurups kommun14243151671634168109
Hallands länFalkenbergs kommun39438424334571788110
Blekinge länKarlshamns kommun30847315983403928111
Skåne länTrelleborgs kommun39477429734627798112
Jönköpings länVärnamo kommun32464333343589338113
Skåne länÖrkelljunga kommun950097331045827114
Jönköpings länVaggeryds kommun12660132291420047115
Västra Götalands länSkara kommun18507187472009917116
Dalarnas länAvesta kommun22102220222360107117
Dalarnas länSäters kommun109801088611666-17118
Kalmar länEmmaboda kommun964390099644-77119
Blekinge länSölvesborgs kommun16544169591814337120
Skåne länYstads kommun26898287713075677121
Västra Götalands länStenungsunds kommun227422527527017117122
Västra Götalands länEssunga kommun575055385920-47123
Blekinge länRonneby kommun28283282213014707124
Västra Götalands länUlricehamns kommun22342232442480247125
Västernorrlands länSundsvalls kommun937079733810382947126
Östergötlands länÅtvidabergs kommun118171147212236-37127
Blekinge länKarlskrona kommun61137643486863457128
Skåne länStaffanstorps kommun203942299424506137129
Skåne länKävlinge kommun260242980831735156130
Västerbottens länSkellefteå kommun71786720247666006131
Skåne länVellinge kommun31596341103629086132
Västra Götalands länÖckerö kommun12147126451344846133
Västra Götalands länLidköpings kommun37241387614122046134
Skåne länSvedala kommun18541202482151996135
Örebro länKumla kommun19383210162232286136
Örebro länKarlskoga kommun303433005431919-16137
Norrbottens länLuleå kommun72565759668066256138
Uppsala länHeby kommun137711349014304-26139
Östergötlands länMjölby kommun25326264282801846140
Örebro länHallsbergs kommun154011531516236-16141
Uppsala länÄlvkarleby kommun90419169972016142
Dalarnas länOrsa kommun703168127218-36143
Västerbottens länVännäs kommun85258616912316144
Västernorrlands länÖrnsköldsviks kommun54945552485843616145
Dalarnas länHedemora kommun155061508515953-36146
Värmlands länKils kommun11844118851255806147
Jönköpings länTranås kommun17751184161943146148
Uppsala länHåbo kommun18378200342112495149
Norrbottens länPiteå kommun40830415084372125150
Skåne länSvalövs kommun12973134601417445151
Södermanlands länOxelösunds kommun11273115511216425152
Västra Götalands länLilla Edets kommun12902130311370615153
Östergötlands länMotala kommun42062425564475915154
Skåne länHörby kommun14216149271567355155
Värmlands länKristinehamns kommun23990241142529915156
Gävleborgs länOvanåkers kommun119851143211993-55157
Gävleborgs länHudiksvalls kommun36970369243869705158
Gävleborgs länNordanstigs kommun987294939938-45159
Örebro länLindesbergs kommun23300232692435305160
Östergötlands länSöderköpings kommun14095142681492915161
Kalmar länOskarshamns kommun26300263012750305162
Västra Götalands länMarks kommun33356338873543225163
Västra Götalands länFärgelanda kommun688665026798-65164
Gotlands länRegion Gotland576615725559853-15165
Jämtlands länKrokoms kommun14126146481530945166
Gävleborgs länBollnäs kommun26249263942756714167
Skåne länBåstads kommun14022144191504734168
Västra Götalands länHjo kommun88228885926114169
Blekinge länOlofströms kommun135241303113572-44170
Jönköpings länVetlanda kommun26531266472774104171
Skåne länSjöbo kommun17404184151910964172
Dalarnas länLudvika kommun25782260302699014173
Västra Götalands länTibro kommun10572108641125934174
Östergötlands länVadstena kommun756273937653-24175
Östergötlands länYdre kommun389436603788-64176
Västra Götalands länHerrljunga kommun94179376970303177
Dalarnas länLeksands kommun155041525215774-23178
Västra Götalands länVara kommun160261559716103-33179
Stockholms länVaxholms stad99041132911677143180
Västra Götalands länVänersborgs kommun37105378903904223181
Kronobergs länTingsryds kommun128921219812550-53182
Skåne länTomelilla kommun12561130071337643183
Kalmar länMönsterås kommun132261305713424-13184
Västmanlands länFagersta kommun12231131331349273185
Västerbottens länBjurholms kommun258824512517-53186
Örebro länNora kommun105231035210608-22187
Värmlands länArvika kommun262752577126407-22188
Stockholms länSalems kommun141271614016533142189
Skåne länPerstorps kommun68937174734242190
Västra Götalands länKarlsborgs kommun690567866945-22191
Skåne länKlippans kommun15998167331712252192
Västra Götalands länTöreboda kommun944590729273-42193
Jönköpings länMullsjö kommun71017109726402194
Kalmar länVimmerby kommun155961529715621-22195
Västra Götalands länVårgårda kommun10680110891132242196
Östergötlands länBoxholms kommun52875322542612197
Västmanlands länSala kommun21554219252235222198
Västra Götalands länTranemo kommun118941164011865-22199
Värmlands länGrums kommun942389589128-52200
Gävleborgs länLjusdals kommun195921894919298-32201
Uppsala länÖsthammars kommun217382137421706-22202
Jönköpings länAneby kommun662464266525-32203
Värmlands länÅrjängs kommun97999804994501204
Norrbottens länJokkmokks kommun559950865154-91205
Västra Götalands länTanums kommun12317123461249501206
Västernorrlands länTimrå kommun17859180251822511207
Dalarnas länMora kommun20083200062019301208
Norrbottens länGällivare kommun192041823118388-51209
Dalarnas länGagnefs kommun100911002410108-11210
Västra Götalands länOrust kommun151601505415176-11211
Västmanlands länKungsörs kommun82878269832301212
Västra Götalands länGötene kommun12950130801315711213
Värmlands länSunne kommun136041309913157-40214
Västerbottens länRobertsfors kommun710667246748-50215
Jönköpings länGnosjö kommun981095099532-30216
Västerbottens länNorsjö kommun448341804189-70217
Västernorrlands länHärnösands kommun252732475524799-20218
Västra Götalands länTidaholms kommun12543126171263810219
Västra Götalands länGrästorps kommun579456305635-30220
Västra Götalands länMunkedals kommun103181024310249-10221
Norrbottens länArvidsjaurs kommun689464846487-60222
Östergötlands länKinda kommun995397959793-20223
Värmlands länForshaga kommun114601137911376-10224
Värmlands länEda kommun864684538385-2-1225
Kalmar länVästerviks kommun365663592035609-2-1226
Västra Götalands länMariestads kommun2389723921236920-1227
Värmlands länFilipstads kommun110811061310511-4-1228
Dalarnas länRättviks kommun108641074810615-1-1229
Örebro länDegerfors kommun1010695319405-6-1230
Västernorrlands länSollefteå kommun212071977619501-7-1231
Västra Götalands länÅmåls kommun128231232612153-4-1232
Västra Götalands länDals-Eds kommun494147644694-4-1233
Västmanlands länNorbergs kommun594957195620-4-2234
Gävleborgs länSöderhamns kommun267312545624965-5-2235
Norrbottens länÄlvsbyns kommun877581718013-7-2236
Jönköpings länGislaveds kommun297502873728160-3-2237
Gävleborgs länOckelbo kommun604757655648-5-2238
Östergötlands länÖdeshögs kommun552052405126-5-2239
Skåne länSimrishamns kommun194701890518494-3-2240
Västerbottens länLycksele kommun127851220811933-5-2241
Västra Götalands länLysekils kommun147671429913958-3-2242
Jämtlands länStrömsunds kommun131121187311584-9-2243
Västra Götalands länSvenljunga kommun104681036510099-1-3244
Jämtlands länRagunda kommun589454405298-8-3245
Västerbottens länVindelns kommun577353835242-7-3246
Gävleborgs länHofors kommun1023794319171-8-3247
Västernorrlands länKramfors kommun203831843517882-10-3248
Västra Götalands länSotenäs kommun933689318655-4-3249
Värmlands länSäffle kommun160771533414783-5-4250
Dalarnas länÄlvdalens kommun751570526797-6-4251
Värmlands länMunkfors kommun403936563523-9-4252
Jämtlands länHärjedalens kommun10951102249832-7-4253
Västra Götalands länTjörns kommun1501915135145191-4254
Norrbottens länHaparanda stad1020897769367-4-4255
Östergötlands länValdemarsviks kommun815976577313-6-4256
Dalarnas länVansbro kommun712266946386-6-5257
Kalmar länHultsfreds kommun145911373813091-6-5258
Norrbottens länÖvertorneå kommun524447114480-10-5259
Västra Götalands länMelleruds kommun972889368496-8-5260
Kalmar länHögsby kommun624457825493-7-5261
Örebro länAskersunds kommun114771111910561-3-5262
Västerbottens länNordmalings kommun751170856713-6-5263
Värmlands länTorsby kommun130861199211344-8-5264
Hallands länHylte kommun10432102789697-1-6265
Dalarnas länMalung-Sälens kommun1055799699402-6-6266
Jämtlands länBergs kommun777970676662-9-6267
Södermanlands länFlens kommun165341624215294-2-6268
Västernorrlands länÅnge kommun1082194848897-12-6269
Kalmar länBorgholms kommun111331068110015-4-6270
Norrbottens länKalix kommun176531630715263-8-6271
Västerbottens länStorumans kommun655459555567-9-7272
Västra Götalands länBengtsfors kommun1033595568844-8-7273
Västerbottens länDorotea kommun315627572543-13-8274
Örebro länLaxå kommun626756645216-10-8275
Norrbottens länÖverkalix kommun393334093137-13-8276
Norrbottens länPajala kommun692563035794-9-8277
Värmlands länHagfors kommun134961192110949-12-8278
Västmanlands länSurahammars kommun1024999189106-3-8279
Västra Götalands länGullspångs kommun565352404809-7-8280
Västmanlands länSkinnskattebergs kommun482944344065-8-8281
Västerbottens länVilhelmina kommun742268486211-8-9282
Örebro länHällefors kommun768869366281-10-9283
Värmlands länStorfors kommun456941063717-10-9284
Västerbottens länSorsele kommun295725652321-13-10285
Västerbottens länMalå kommun346431152810-10-10286
Norrbottens länArjeplogs kommun322429072610-10-10287
Västerbottens länÅsele kommun337528382538-16-11288
Jämtlands länBräcke kommun728264635772-11-11289
Örebro länLjusnarsbergs kommun538949134151-9-16290

Mats Forsberg, VD