Corona leder till färre personbilar på vägarna

– men lastbilarna rullar på

Coronarestriktioner och många människors hemmavarande leder till minskad trafik. Med ett fåtal undantag ser man på de flesta platser i Sverige en kraftig minskning av antalet fordon från mitten av mars. Minskningen avser på de flesta platser personbilar. Lastbilstrafiken har snarare ökat.

Statisticon har under många år analyserat och sammanställt statistik från Trafikverkets fordonsmätningar runt om i landet. I föreliggande inlägg har vi valt att presentera ett urval av dessa mätningar, nämligen från de fasta mätpunkter på det nationella vägnätet där fordonstrafiken mäts kontinuerligt. Syftet är att ge en bild av hur trafiken har utvecklats under mars månad, en månad där många verksamheter i landet har bromsats in eller helt stannat av.

En av de platser – där trafiken kan sägas gå mot strömmen – är Kurravaara i Kiruna där man ser en ökad trafik i mars jämfört med samma period förra året. Se övre vänstra bilden i figur 1, där det också är noterbart att trafiken på mätplatsen i år varit högre under hela mars månad. På vissa vägar finner man ingen Coronaeffekt, t.ex. i Höganäs som visas i övre högra bilden i figur 1.

På de flesta vägar har dock trafiken minskat med 10-20% under slutet av mars. Ett typiskt mönster illustreras av Hofterup i Kävlinge kommun i den nedra vänstra bilden i figur 1. Några vägar har drabbats mycket hårt, vilket Gräns Eda i Eda kommun visar i den nedre högra bilden i figur 1. Förklaringen här torde vara restriktionerna vid gränsen mot Norge.

Figur 1. Fyra exempel på hur trafiken påverkats i mars månad. Källa: Statisticons bearbetning av data från Trafikverkets mätningar.

I figur 2 visas två kartor över Sveriges kommuner där färgen speglar trafikförändringen sista veckan i mars jämfört med samma vecka förra året. Notera att det som regel bara finns en mätpunkt per kommun, så statistiken speglar just den mätpunkten och inte trafiken i kommunen som helhet. I den vänstra kartan visas personbilstrafiken och i den högra lastbilstrafiken.

Av kartorna framgår en mycket tydlig skillnad, där personbilstrafiken minskat avsevärt på de flesta platser medan lastbilstrafiken faktiskt ökat på flertalet platser.

Figur 2. Förändringen i antal fordon vecka 13 i år jämfört med samma vecka förra året. Personbilar till vänster och lastbilar till höger.

Följ Statisticon (@statisticon) på twitter.

 

Print Friendly, PDF & Email