Ökad dödlighet under coronapandemins framfart

För närvarande präglas nyhetsrapportering av uppgifter och uttalanden om hur många människor som dagligen insjuknar eller dör i sviterna av covid-19. Med ett så starkt fokus på vad som händer i närtid, vill vi med detta inlägg ge ett lite längre tidsperspektiv kring dödlighet och hur den utvecklas. Vi ställde oss frågan hur många som under mer normala förhållanden kan förväntas avlida per dag.

I figur 1 och 2 visas för åren 2015-2020 hur många fler eller färre som avled respektive dag i förhållande till hur många som i genomsnitt avled per dag under åren 2015-2019 (motsvarande 243 personer). För det första kan vi notera att det finns en tydlig säsongsvariation som återkommer varje år. Fler dör under vinterhalvåret än sommarhalvåret. För det andra kan vi notera att det trots allt finns en betydande variation mellan åren vad gäller hur många som brukar avlida under vinterhalvåret och när detta sker. T.ex. framgår att det under första kvartalet 2018 avled förhållandevis många jämfört med samma tidsperiod övriga år.

Figur 1. Antal avlidna per dag under åren 2018-2020 (april) i relation till genomsnittet för åren 2015-2019.

Figur 2. Antal avlidna per dag under åren 2015-2017 i relation till genomsnittet för åren 2015-2019.

I figur 3 visas för åren 2015-2020 det totala antalet avlidna under perioden 1 januari till och med den 14 april. Det högsta antalet återfinns under år 2018, med motsvarande 29 752 personer avlidna under perioden. En bakomliggande faktor bakom den höga dödligheten under första kvartalet 2018 var en omfattande influensaepidemi. Detta kan jämföras med innevarande år 2020, där antalet avlidna hittills uppgår till ett något lägre antal, motsvarande 28 031 personer per den 14 april.

Även om nivån på antalet döda hittills under år 2020 kan förefalla förhållandevis lågt, så är det troligt att covid-19 kommer att medföra ett fortsatt högt antal avlidna under en kommande period.

Figur 3. Antal avlidna per år under perioden 1 januari till 14 april.

 

Källa: Samtliga data i detta inlägg är hämtade från Statistiska Centralbyrån den 20 april 2020.
Statistiken avseende antal döda de senaste veckorna är att betrakta som preliminär och kan revideras.

 

Print Friendly, PDF & Email